GXA là gì? Nghĩa của từ gxa

GXA là gì?

GXA“Global XML Web Services Architecture” trong tiếng Anh.

GXA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXA“Global XML Web Services Architecture”.

Global XML Web Services Architecture: Kiến trúc dịch vụ web XML toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GXA

GXA có nghĩa “Global XML Web Services Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc dịch vụ web XML toàn cầu”.