GXL là gì? Nghĩa của từ gxl

GXL là gì?

GXL“Graph eXchange Language” trong tiếng Anh.

GXL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GXL“Graph eXchange Language”.

Graph eXchange Language: Biểu đồ eXchange Ngôn ngữ.

Giải thích ý nghĩa của GXL

GXL có nghĩa “Graph eXchange Language”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu đồ eXchange Ngôn ngữ”.