GY là gì? Nghĩa của từ gy

GY là gì?

GY“Grapevine yellows” trong tiếng Anh.

GY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GY“Grapevine yellows”.

Grapevine yellows: Bệnh vàng lá nho.
một loại bệnh thực vật.

Một số kiểu GY viết tắt khác:

Guyana: Guyana.
mã quốc gia ISO.

Giải thích ý nghĩa của GY

GY có nghĩa “Grapevine yellows”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh vàng lá nho”.