HAGL là gì? Nghĩa của từ hagl

HAGL là gì?

HAGL“Hoàng Anh Gia Lai” trong tiếng Việt.

HAGL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAGL“Hoàng Anh Gia Lai”.

Hoàng Anh Gia Lai.

Giải thích ý nghĩa của HAGL

HAGL có nghĩa “Hoàng Anh Gia Lai” trong tiếng Việt.