HALO là gì? Nghĩa của từ halo

HALO là gì?

HALO“High Altitude Low Opening” trong tiếng Anh.

HALO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HALO“High Altitude Low Opening”.

High Altitude Low Opening: Độ cao cao Mở thấp.
nhảy dù.

Giải thích ý nghĩa của HALO

HALO có nghĩa “High Altitude Low Opening”, dịch sang tiếng Việt là “Độ cao cao Mở thấp”.