HAMR là gì? Nghĩa của từ hamr

HAMR là gì?

HAMR“Heat-Assisted Magnetic Recording” trong tiếng Anh.

HAMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAMR“Heat-Assisted Magnetic Recording”.

Heat-Assisted Magnetic Recording: Ghi âm từ tính hỗ trợ nhiệt.

Giải thích ý nghĩa của HAMR

HAMR có nghĩa “Heat-Assisted Magnetic Recording”, dịch sang tiếng Việt là “Ghi âm từ tính hỗ trợ nhiệt”.