HAWB là gì? Nghĩa của từ hawb

HAWB là gì?

HAWB“House Air Waybill” trong tiếng Anh.

HAWB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAWB“House Air Waybill”.

House Air Waybill: Vận đơn hàng không nội bộ.
Tên của một chứng từ vận tải được sử dụng trong hàng không, do người giao nhận cấp.

Giải thích ý nghĩa của HAWB

HAWB có nghĩa “House Air Waybill”, dịch sang tiếng Việt là “Vận đơn hàng không nội bộ”.