HAWK là gì? Nghĩa của từ hawk

HAWK là gì?

HAWK“Homing All the Way Killer” trong tiếng Anh.

HAWK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HAWK“Homing All the Way Killer”.

Homing All the Way Killer: Homing All the Way Killer.
hệ thống phòng không.

Giải thích ý nghĩa của HAWK

HAWK có nghĩa “Homing All the Way Killer”, dịch sang tiếng Việt là “Homing All the Way Killer”.