HBCD là gì? Nghĩa của từ hbcd

HBCD là gì?

HBCD“HexaBromoCycloDodecane” trong tiếng Anh.

HBCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HBCD“HexaBromoCycloDodecane”.

HexaBromoCycloDodecane: HexaBromoCycloDodecane.
chất chống cháy brom hóa.

Giải thích ý nghĩa của HBCD

HBCD có nghĩa “HexaBromoCycloDodecane”, dịch sang tiếng Việt là “HexaBromoCycloDodecane”.