HBCI là gì? Nghĩa của từ hbci

HBCI là gì?

HBCI“Home Banking Computer Interface” trong tiếng Anh.

HBCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HBCI“Home Banking Computer Interface”.

Home Banking Computer Interface: Giao diện máy tính ngân hàng gia đình.

Giải thích ý nghĩa của HBCI

HBCI có nghĩa “Home Banking Computer Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện máy tính ngân hàng gia đình”.