HCTL là gì? Nghĩa của từ hctl

HCTL là gì?

HCTL“Hội chợ triển lãm” trong tiếng Việt.

HCTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HCTL“Hội chợ triển lãm”.

Hội chợ triển lãm.

Giải thích ý nghĩa của HCTL

HCTL có nghĩa “Hội chợ triển lãm” trong tiếng Việt.