HĐCDGSN là gì? Nghĩa của từ hđcdgsn

HĐCDGSN là gì?

HĐCDGSN“Hội đồng chức danh giáo sư ngành” trong tiếng Việt.

HĐCDGSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐCDGSN“Hội đồng chức danh giáo sư ngành”.

Hội đồng chức danh giáo sư ngành.

Giải thích ý nghĩa của HĐCDGSN

HĐCDGSN có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư ngành” trong tiếng Việt.