HDD là gì? Nghĩa của từ hdd

HDD là gì?

HDD“Hard Disk Drive” trong tiếng Anh.

HDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDD“Hard Disk Drive”.

Hard Disk Drive: Ổ đĩa cứng.

Một số kiểu HDD viết tắt khác:

High-Density Disk: Đĩa mật độ cao.

Giải thích ý nghĩa của HDD

HDD có nghĩa “Hard Disk Drive”, dịch sang tiếng Việt là “Ổ đĩa cứng”.