HĐĐG là gì? Nghĩa của từ hđđg

HĐĐG là gì?

HĐĐG“Hội đồng định giá” trong tiếng Việt.

HĐĐG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐĐG“Hội đồng định giá”.

Hội đồng định giá.

Giải thích ý nghĩa của HĐĐG

HĐĐG có nghĩa “Hội đồng định giá” trong tiếng Việt.