HĐH là gì? Nghĩa của từ hđh

HĐH là gì?

HĐH“Hệ điều hành” trong tiếng Việt.

HĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐH“Hệ điều hành”.

Hệ điều hành.

Giải thích ý nghĩa của HĐH

HĐH có nghĩa “Hệ điều hành” trong tiếng Việt.