HDL là gì? Nghĩa của từ hdl

HDL là gì?

HDL“High-Density Lipoprotein” trong tiếng Anh.

HDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDL“High-Density Lipoprotein”.

High-Density Lipoprotein: Lipoprotein mật độ cao.

Giải thích ý nghĩa của HDL

HDL có nghĩa “High-Density Lipoprotein”, dịch sang tiếng Việt là “Lipoprotein mật độ cao”.