HĐLĐ là gì? Nghĩa của từ hđlđ

HĐLĐ là gì?

HĐLĐ“Hợp đồng lao động” trong tiếng Việt.

HĐLĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐLĐ“Hợp đồng lao động”.

Hợp đồng lao động.

Giải thích ý nghĩa của HĐLĐ

HĐLĐ có nghĩa “Hợp đồng lao động” trong tiếng Việt.