HĐNT là gì? Nghĩa của từ hđnt

HĐNT là gì?

HĐNT“Hội đồng nghệ thuật” trong tiếng Việt.

HĐNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐNT“Hội đồng nghệ thuật”.

Hội đồng nghệ thuật.

Giải thích ý nghĩa của HĐNT

HĐNT có nghĩa “Hội đồng nghệ thuật” trong tiếng Việt.