HDO là gì? Nghĩa của từ hdo

HDO là gì?

HDO“High Density Overlay” trong tiếng Anh.

HDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDO“High Density Overlay”.

High Density Overlay: Lớp phủ mật độ cao.

Một số kiểu HDO viết tắt khác:

Hydrogen-Deuterium Oxide: Hydrogen-Deuterium Oxit.

Hydrodeoxygenation.

Hispanic Democratic Organization: Tổ chức dân chủ gốc Tây Ban Nha.

Heavy Day Optic: Quang học ngày nặng.

International Hazard Datasheets on Occupations: Bảng dữ liệu nguy cơ quốc tế về nghề nghiệp.

Head of Design Organisation: Trưởng phòng thiết kế.

Hold Departure Order: Giữ lệnh khởi hành.

Higher Defence Organisations: Các tổ chức quốc phòng cao hơn.

Human Development Organization: Tổ chức phát triển con người.

Giải thích ý nghĩa của HDO

HDO có nghĩa “High Density Overlay”, dịch sang tiếng Việt là “Lớp phủ mật độ cao”.