HDRA là gì? Nghĩa của từ hdra

HDRA là gì?

HDRA“Henry Doubleday Research Association” trong tiếng Anh.

HDRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HDRA“Henry Doubleday Research Association”.

Henry Doubleday Research Association: Hiệp hội nghiên cứu Henry Doubleday.

Giải thích ý nghĩa của HDRA

HDRA có nghĩa “Henry Doubleday Research Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội nghiên cứu Henry Doubleday”.