HĐTĐ là gì? Nghĩa của từ hđtđ

HĐTĐ là gì?

HĐTĐ“Hội đồng thẩm định” trong tiếng Việt.

HĐTĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐTĐ“Hội đồng thẩm định”.

Hội đồng thẩm định.

Giải thích ý nghĩa của HĐTĐ

HĐTĐ có nghĩa “Hội đồng thẩm định” trong tiếng Việt.