HĐTT là gì? Nghĩa của từ hđtt

HĐTT là gì?

HĐTT“Hội đồng trọng tài” trong tiếng Việt.

HĐTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HĐTT“Hội đồng trọng tài”.

Hội đồng trọng tài.

Giải thích ý nghĩa của HĐTT

HĐTT có nghĩa “Hội đồng trọng tài” trong tiếng Việt.