HEAR là gì? Nghĩa của từ hear

HEAR là gì?

HEAR“Hawaiian Ecosystems At Risk” trong tiếng Anh.

HEAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HEAR“Hawaiian Ecosystems At Risk”.

Hawaiian Ecosystems At Risk: Hệ sinh thái Hawaii đang gặp rủi ro.

Một số kiểu HEAR viết tắt khác:

Holocaust Expropriated Art Recovery: Phục hồi nghệ thuật bị tịch thu Holocaust.

Giải thích ý nghĩa của HEAR

HEAR có nghĩa “Hawaiian Ecosystems At Risk”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ sinh thái Hawaii đang gặp rủi ro”.