HELOC là gì? Nghĩa của từ heloc

HELOC là gì?

HELOC“Home Equity Line Of Credit” trong tiếng Anh.

HELOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HELOC“Home Equity Line Of Credit”.

Home Equity Line Of Credit: Hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà.

Giải thích ý nghĩa của HELOC

HELOC có nghĩa “Home Equity Line Of Credit”, dịch sang tiếng Việt là “Hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà”.