HIS là gì? Nghĩa của từ his

HIS là gì?

HIS“Hospital Information System” trong tiếng Anh.

HIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HIS“Hospital Information System”.

Hospital Information System: Hệ thống thông tin bệnh viện.
Một loại hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng trong bệnh viện, với mục đích chủ yếu tập trung vào việc quản trị và quản lí.

Một số kiểu HIS viết tắt khác:

Hybrid Intelligent System: Hệ thống thông minh hỗn hợp.

Health Information System: Hệ thống thông tin y tế.

Hokkaido International School: Trường quốc tế Hokkaido.

Hangzhou International School: Trường quốc tế Hàng Châu.

Hsinchu International School: Trường quốc tế Tân Trúc.

Microsoft Host Integration Server: Máy chủ tích hợp máy chủ lưu trữ của Microsoft.

Histidine.
Tên một loại axit amin.

Giải thích ý nghĩa của HIS

HIS có nghĩa “Hospital Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin bệnh viện”.