HITECH là gì? Nghĩa của từ hitech

HITECH là gì?

HITECH“High Technology” trong tiếng Anh.

HITECH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HITECH“High Technology”.

High Technology: Công nghệ cao.
Kết hợp giữa "Hi" trong "High" và "Tech" trong "Technology".

Giải thích ý nghĩa của HITECH

HITECH có nghĩa “High Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ cao”.