HKDD là gì? Nghĩa của từ hkdd

HKDD là gì?

HKDD“Hàng không dân dụng” trong tiếng Việt.

HKDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HKDD“Hàng không dân dụng”.

Hàng không dân dụng.

Giải thích ý nghĩa của HKDD

HKDD có nghĩa “Hàng không dân dụng” trong tiếng Việt.