HLBĐ là gì? Nghĩa của từ hlbđ

HLBĐ là gì?

HLBĐ“Hoa Lâm Bình Định” trong tiếng Việt.

HLBĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HLBĐ“Hoa Lâm Bình Định”.

Hoa Lâm Bình Định.

Giải thích ý nghĩa của HLBĐ

HLBĐ có nghĩa “Hoa Lâm Bình Định” trong tiếng Việt.