HLQG là gì? Nghĩa của từ hlqg

HLQG là gì?

HLQG“Huấn luyện quốc gia” trong tiếng Việt.

HLQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HLQG“Huấn luyện quốc gia”.

Huấn luyện quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của HLQG

HLQG có nghĩa “Huấn luyện quốc gia” trong tiếng Việt.