HLV là gì? Nghĩa của từ hlv

HLV là gì?

HLV“Huấn luyện viên” trong tiếng Việt.

HLV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HLV“Huấn luyện viên”.

Huấn luyện viên.

Giải thích ý nghĩa của HLV

HLV có nghĩa “Huấn luyện viên” trong tiếng Việt.