HMT là gì? Nghĩa của từ hmt

HMT là gì?

HMT“Hệ mặt trời” trong tiếng Việt, “Hold Me Tight” trong tiếng Anh.

HMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HMT“Hệ mặt trời”, “Hold Me Tight”.

Hệ mặt trời.

Hold Me Tight: Ôm tôi thật chặt.

Một số kiểu HMT viết tắt khác:

Histamine N-methyltransferase.
Tên một loại enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa của histamine.

Host Modulatory Therapy: Liệu pháp điều biến máy chủ.

Ham Street railway station: Ga đường sắt Ham Street (Anh).

Histone methyltransferase.
Các enzym thay đổi histone.

Hang Mei Tsuen stop: Trạm dừng Hang Mei Tsuen (Hồng Kông).

Hired Military Transport: Thuê vận tải quân sự.

Giải thích ý nghĩa của HMT

VIỆT NGỮ.

HMT có nghĩa “Hệ mặt trời” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

HMT có nghĩa “Hold Me Tight”, dịch sang tiếng Việt là “Ôm tôi thật chặt”.