HNGĐ là gì? Nghĩa của từ hngđ

HNGĐ là gì?

HNGĐ“Hôn nhân gia đình” trong tiếng Việt.

HNGĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HNGĐ“Hôn nhân gia đình”.

Hôn nhân gia đình.

Giải thích ý nghĩa của HNGĐ

HNGĐ có nghĩa “Hôn nhân gia đình” trong tiếng Việt.