HOMA-IR là gì? Nghĩa của từ homa-ir

HOMA-IR là gì?

HOMA-IR“Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance” trong tiếng Anh.

HOMA-IR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HOMA-IR“Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance”.

Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance: Đánh giá mô hình nội môi về kháng insulin.
Một phương thức quan trọng để đánh giá tình trạng kháng insulin.

Giải thích ý nghĩa của HOMA-IR

HOMA-IR có nghĩa “Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá mô hình nội môi về kháng insulin”.