HOMO là gì? Nghĩa của từ homo

HOMO là gì?

HOMO“Highest Occupied Molecular Orbital” trong tiếng Anh.

HOMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HOMO“Highest Occupied Molecular Orbital”.

Highest Occupied Molecular Orbital: Quỹ đạo phân tử cao nhất chiếm giữ.

Giải thích ý nghĩa của HOMO

HOMO có nghĩa “Highest Occupied Molecular Orbital”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đạo phân tử cao nhất chiếm giữ”.