HPET là gì? Nghĩa của từ hpet

HPET là gì?

HPET“High Precision Event Timer” trong tiếng Anh.

HPET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HPET“High Precision Event Timer”.

High Precision Event Timer: Bộ hẹn giờ sự kiện chính xác cao.
Tên một phần cứng được sử dụng trong máy tính cá nhân, dùng để xác định thời gian.

Một số kiểu HPET viết tắt khác:

the Health Education and Training Project for Health System Reform: Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế.

Giải thích ý nghĩa của HPET

HPET có nghĩa “High Precision Event Timer”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ hẹn giờ sự kiện chính xác cao”.

Bộ hẹn giờ được dùng nhiều trong các máy tính hệ điều hành Windows. Bên cạnh đó, thì các máy sử dụng Linux cũng có thể dùng làm nguồn cho đồng hồ.

Sản phẩm này gồm 2 công ty Intel và Microsoft hợp tác phát triển. Nó đã được tích hợp trên chipset của các máy tính để bàn từ năm 2005.