HREF là gì? Nghĩa của từ href

HREF là gì?

HREF“Hypertext REFerence” trong tiếng Anh.

HREF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HREF“Hypertext REFerence”.

Hypertext REFerence: Tham chiếu siêu văn bản.
Hay còn được gọi với tên "siêu liên kết (đường dẫn)", thường được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của HREF

HREF có nghĩa “Hypertext REFerence”, dịch sang tiếng Việt là “Tham chiếu siêu văn bản”.