HSPT là gì? Nghĩa của từ hspt

HSPT là gì?

HSPT“Học sinh phổ thông” trong tiếng Việt.

HSPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HSPT“Học sinh phổ thông”.

Học sinh phổ thông.

Giải thích ý nghĩa của HSPT

HSPT có nghĩa “Học sinh phổ thông” trong tiếng Việt.