HTCĐ là gì? Nghĩa của từ htcđ

HTCĐ là gì?

HTCĐ“Học tập cộng đồng” trong tiếng Việt.

HTCĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HTCĐ“Học tập cộng đồng”.

Học tập cộng đồng.

Giải thích ý nghĩa của HTCĐ

HTCĐ có nghĩa “Học tập cộng đồng” trong tiếng Việt.