HTV là gì? Nghĩa của từ htv

HTV là gì?

HTV“Ho Chi Minh City Television” trong tiếng Anh.

HTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HTV“Ho Chi Minh City Television”.

Ho Chi Minh City Television: Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số kiểu HTV viết tắt khác:

Heat Transfer Vinyl: Vinyl truyền nhiệt.

Hydroxyl Tagging Velocimetry: Đo vận tốc gắn thẻ hydroxyl.

Hypersonic Technology Vehicle: Xe công nghệ siêu thanh.

Giải thích ý nghĩa của HTV

HTV có nghĩa “Ho Chi Minh City Television”, dịch sang tiếng Việt là “Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”.