HVCNBCVT là gì? Nghĩa của từ hvcnbcvt

HVCNBCVT là gì?

HVCNBCVT“Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.

HVCNBCVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVCNBCVT“Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông”.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Giải thích ý nghĩa của HVCNBCVT

HVCNBCVT có nghĩa “Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.