HVKHQS là gì? Nghĩa của từ hvkhqs

HVKHQS là gì?

HVKHQS“Học viện Khoa học Quân sự” trong tiếng Việt.

HVKHQS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVKHQS“Học viện Khoa học Quân sự”.

Học viện Khoa học Quân sự.

Giải thích ý nghĩa của HVKHQS

HVKHQS có nghĩa “Học viện Khoa học Quân sự” trong tiếng Việt.