HVNCL là gì? Nghĩa của từ hvncl

HVNCL là gì?

HVNCL“Hàng Việt Nam chất lượng” trong tiếng Việt.

HVNCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVNCL“Hàng Việt Nam chất lượng”.

Hàng Việt Nam chất lượng.

Giải thích ý nghĩa của HVNCL

HVNCL có nghĩa “Hàng Việt Nam chất lượng” trong tiếng Việt.