HVNCLC là gì? Nghĩa của từ hvnclc

HVNCLC là gì?

HVNCLC“Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong tiếng Việt.

HVNCLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVNCLC“Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Giải thích ý nghĩa của HVNCLC

HVNCLC có nghĩa “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong tiếng Việt.