HVNH là gì? Nghĩa của từ hvnh

HVNH là gì?

HVNH“Học viện Ngân hàng” trong tiếng Việt.

HVNH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng HVNH“Học viện Ngân hàng”.

Học viện Ngân hàng.

Giải thích ý nghĩa của HVNH

HVNH có nghĩa “Học viện Ngân hàng” trong tiếng Việt.