ICTU là gì? Nghĩa của từ ictu

ICTU là gì?

ICTU“Irish Congress of Trade Unions” trong tiếng Anh.

ICTU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ICTU“Irish Congress of Trade Unions”.

Irish Congress of Trade Unions: Đại hội Công đoàn Ireland.

Một số kiểu ICTU viết tắt khác:

Integrated Centre of Trade Unions: Trung tâm Tổng hợp Công đoàn.

Giải thích ý nghĩa của ICTU

ICTU có nghĩa “Irish Congress of Trade Unions”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội Công đoàn Ireland”.