IDKY là gì? Nghĩa của từ idky

IDKY là gì?

IDKY“I Don't Know You” trong tiếng Anh.

IDKY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IDKY“I Don't Know You”.

I Don't Know You: Tôi không biết bạn.

Một số kiểu IDKY viết tắt khác:

I Don't Know Why: Tôi không biết tại sao.

I Don't Know Yet: Tôi chưa biết.

Giải thích ý nghĩa của IDKY

IDKY có nghĩa “I Don't Know You”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi không biết bạn”.