IEE là gì? Nghĩa của từ iee

IEE là gì?

IEE“Inner Enamel Epithelium” trong tiếng Anh.

IEE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IEE“Inner Enamel Epithelium”.

Inner Enamel Epithelium: Biểu mô men trong.

Một số kiểu IEE viết tắt khác:

Institution of Electrical Engineers: Học viện kỹ sư điện.

Intelligent Energy Europe: Năng lượng thông minh Châu Âu.

Industrial Electronic Engineers: Kỹ sư điện tử công nghiệp.

Institute for Energy Efficiency: Viện Hiệu quả Năng lượng.

Integrated Enterprise Excellence: Tích hợp Doanh nghiệp Xuất sắc.

Institute of Electrical Engineering: Viện kỹ thuật điện.

Institute for Energy and Environment: Viện Năng lượng và Môi trường.

Intelligent Energy – Europe: Năng lượng thông minh - Châu Âu.

Intuitive Ethical Extravert: Hướng ngoại đạo đức trực quan.

International Electronics and Engineering: Điện tử và Kỹ thuật Quốc tế.

Institute for Effective Education: Viện Giáo dục Hiệu quả.

Institute of Energy Engineering: Viện Kỹ thuật Năng lượng.

Institute for Energy and the Environment: Viện Năng lượng và Môi trường.

Independent Educational Evaluation: Đánh giá giáo dục độc lập.

Institute for Excellence & Ethics: Viện Xuất sắc & Đạo đức.

Institute of Energy Economics: Viện Kinh tế Năng lượng.

Initial Environment Examination: Kiểm tra môi trường ban đầu.

Giải thích ý nghĩa của IEE

IEE có nghĩa “Inner Enamel Epithelium”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu mô men trong”.