IEG là gì? Nghĩa của từ ieg

IEG là gì?

IEG“Immediate-Early Gene” trong tiếng Anh.

IEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IEG“Immediate-Early Gene”.

Immediate-Early Gene: Gene ngay lập tức-sớm.

Một số kiểu IEG viết tắt khác:

Internet Entertainment Group: Nhóm giải trí Internet.

Information Exchange Gateway: Cổng trao đổi thông tin.

Independent Evaluation Group: Nhóm đánh giá độc lập.

International Education Guidelines: Nguyên tắc Giáo dục Quốc tế.

Independent Economists Group.

Initial Entertainment Group: Nhóm giải trí ban đầu.

Institute of Economic Growth: Viện Tăng trưởng Kinh tế.

Individual Evaluation Group: Nhóm đánh giá cá nhân.

International E-Sports Group: Nhóm thể thao điện tử quốc tế.

International Environmental Governance: Quản trị môi trường quốc tế.

Intelligence Exchange Group: Nhóm Trao đổi Trí tuệ.

International Events Group: Nhóm sự kiện quốc tế.

Implementing Expert Group: Nhóm chuyên gia triển khai.

Giải thích ý nghĩa của IEG

IEG có nghĩa “Immediate-Early Gene”, dịch sang tiếng Việt là “Gene ngay lập tức-sớm”.