IEV là gì? Nghĩa của từ iev

IEV là gì?

IEV“International Electrotechnical Vocabulary” trong tiếng Anh.

IEV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IEV“International Electrotechnical Vocabulary”.

International Electrotechnical Vocabulary: Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế.

Một số kiểu IEV viết tắt khác:

Innovation, Entrepreneurship and Venture: Đổi mới, Khởi nghiệp và Liên doanh.

Indo Europeesch Verbond.

Intracellular Enveloped Virion: Virion được bao bọc nội bào.

Giải thích ý nghĩa của IEV

IEV có nghĩa “International Electrotechnical Vocabulary”, dịch sang tiếng Việt là “Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế”.