IHNB là gì? Nghĩa của từ ihnb

IHNB là gì?

IHNB“Incremental Net Health Benefit” trong tiếng Anh.

IHNB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IHNB“Incremental Net Health Benefit”.

Incremental Net Health Benefit: Lợi ích sức khỏe ròng gia tăng.

Một số kiểu IHNB viết tắt khác:

Iliohypogastric Nerve Block: Khối thần kinh thượng vị.

Giải thích ý nghĩa của IHNB

IHNB có nghĩa “Incremental Net Health Benefit”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi ích sức khỏe ròng gia tăng”.